Różnice między audytem zewnętrznym a wewnętrznym

Różnice między audytem zewnętrznym a wewnętrznym

Należy zwrócić uwagę na istotne różnice pomiędzy audytami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Przedstawia je poniższa tabela

Różnice między audytem wewnętrznym a zewnętrznym 

Kryterium porównania Audyt wewnętrzny Audyt zewnętrzny
Cele audytu Sprawdzenie stanu systemu zarządzania i jego zdolności do osiągania zamierzonych efektów Wykazanie zdolności do spełnienia określonych wymagań
Zainteresowane strony Kierownictwo, pracownicy Klient, certyfikator, kierownictwo
Koncentracja uwagi uwaga skupiona na doskonaleniu i osiąganiu celów organizacji uwaga koncentruje się na zbieraniu i analizie dowodów z przeszłości
Systematyczność prowadzony regularnie i często prowadzony rzadko
Zakres obejmuje całą organizację, analizuje dokonania przeszłe, jak i zamierzenia obejmuje ograniczony obszar, opiera się o zapisy i rozmowy z pracownikami
Głębokość badania pełna, od strategii do szczegółowych operacji zależna od potrzeb, zwykle schodzi do poziomu zadań opisanych w procedurach
Znajomość organizacji przez audytora duża niewielka
Wpływ na doskonalenie jedno z podstawowych narzędzi doskonalenia systemu zarządzania znikomy, przypadkowy

Podstawową różnicą pomiędzy audytem zewnętrznym i wewnętrznym jest inne spojrzenie na przedmiot badania. Audytor zewnętrzny zwraca uwagę na to co było (zapisy) i na tej podstawie wyciąga wnioski odnośnie stanu systemu zarządzania; występuje tu więc jedynie diagnoza. Natomiast audytor wewnętrzny skupia się na działaniu systemu i przyszłych skutkach oraz środkach zaradczych, a zatem oprócz diagnozy znaleźć można także wstępne elementy procesu projektowania.