Lista publikacji

[2025]

 • Enhancing project quality through effective requirements management, International Journal for Quality Research, 2025, Vol. 19, No. 1, pp (ahead-of-print), DOI: 10.24874/IJQR19.01-10

[2024]

 • From Quality 4.0 to quality 5.0 - The transition roadmap, International Journal for Quality Research, 2024, Vol. 18, No. 4, pp (ahead-of-print), DOI: 10.24874/IJQR18.04-18, współautorzy: M. Stefanovic, E. Popkova, M. Eric, S. Mitrovic, A. Djordjevic, M.Z. Djordjevic
 • Enhancing project quality through effective team management, Information Systems and Project Management, International Journal of Information Systems and Project Management, 2024, Vol. 12, No 2, pp 50-67, DOI: 10.12821/ijispm120203
 • Zarządzanie jakością - od selektywnej do zrównoważonej jakości, Problemy Jakości, 2024, Styczeń-Luty, DOI: 10.15199/46.2024.1.2, współautorzy: Borys T., Rogala P.

[2023]

[2022]

[2021]

[2020]

[2018]

[2017]

[2016]

 • Metody zarządzania jakością w projektach, [w:] Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, pod red. P. Cabały, Difin, Warszawa 2016
 • Zarządzanie jakością w metodykach zarządzania projektami, [w:] Jakość w społeczeństwie sieciowym, pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2016, s. 145-154, ISBN 978-83-62785-16-2

[2015]

 • Dedicated standards for quality management in training companies, "Nauki o zarządzaniu" 2015, nr 3(22), współautor: P. Rogala
 • Model oceny jakości zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 376, s. 395-404, ISSN: 1899-3192
 • Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015, 9th International Quality Conference, S. Arsovski, M. Lazic, M. Stefanovic (eds.), Faculty of Engineering, Kragujevac 2015, s. 3-9, ISBN: 978-86-6335-015-1
 • Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeńśtwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001, [w:] Zarządzanie jakością - osiągnięcia i wyzwania, pod red. P. Kafla i T. Sikory, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 191 - 204, ISBN: 978-83-942362-4-3
 • Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 (współautor)
 • Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2015 (współautor)
 • Information Security in Logistics Cooperation, "Acta Logistica" 2015, vol. 2, no. 1, s. 9-14, ISSN 1339-5629, współautor: T. Małkus
 • Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta, "Problemy Jakości" 2015, nr 12, s. 3-6, ISSN 0137-8651, współautorzy: Agnieszka Kister, Piotr Rogala
 • Współczesne trendy w outsourcingu, pod red. S. Wawaka i M. Sołtysika, Mfiles.pl, Kraków 2015

[2014]

 • Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu, [w:] Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Mfiles.pl, 2014, s. 193-205, ISBN: 978-83-935104-4-3
 • The Concept of the Quality of Management Evaluation, 8th International Quality Conference, S. Arsovski, M. Lazic, M. Stefanovic (eds.), Faculty of Engineering, Kragujevac 2014, s. 285-293, ISBN: 978-86-6335-004-5
 • Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, "Marketing i Rynek" 2014, nr 5, s. 668-675, ISSN: 1231-2037
 • (redakcja naukowa) Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły i S. Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2014, ISBN: 978-83-935104-6-7

[2013]

 • E-learning role in higher education quality improvement, w Current problems of univeristy management pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 192-199, ISBN 978-83-233-3534-4
 • Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji, "Zarządzanie i finanse" 2013, wol. 11, nr 4, część 2, s. 365-376, ISSN 2084-5189
 • Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich formalizacji, w Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością, pod red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013, s. 55-67, 978-83-62785-57-5
 • Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2013, nr 910
 • (redakcja naukowa) Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji, pod red. S. Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2013, ISBN 978-83-935104-2-9
 • Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo UEK, Kraków 2013 (współautor)

[2012]

 • Information security management in the context of globalization, Journal of the Washington Institute of China Studies", Spring 2012, Vol. 6, No. 1, s. 41-52 ISSN 1936-9603
 • E-learning role in higher education and corporate environment, w The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2012, współautor: K. Woźniak, s. 125-132, ISBN 978-83-935104-0-5
 • (redakcja naukowa) Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i S. Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012
 • Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, pod red. A. Stabryły, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2012 (współautor)

[2011]

 • Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy, narzędzia, Helion, Gliwice 2011
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4, wol. 1, s. 101-108
 • Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej, [w:] Współczesne problemy zarządzania, pod red. M. Ciska i A. M. Rak, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011
 • Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika, "Zeszyty Naukowe" 2011, nr 187, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 373-381
 • The role of information security in quality of management, [w:] Managing Sustainability?, University of Primorska, Słowenia 2011, s. 155-167, ISBN 978-961-266-113-7, PDF (EconPapers)

[2010]

 • The importance of information security management in crisis prevention in the company, w Global Economic Crisis and Changes, Silesian University in Opava, Karvina 2010, s. 638-645
 • Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie, w Systemy controllingu, monitoringu i audytu, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 119-126
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2010, nr 116, s. 465-475
 • Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2010, nr 128, s. 182-190
 • Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część II, pr. zbior. pod red. A. Stabryły, KPZ UEK, materiały wewnętrzne, Kraków 2010
 • Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2010

[2009]

 • Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji, w pr. zbior. pod red. J. S. Kardasa Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 155-165
 • Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin, w pr. zbior. pod red. J. Rokity, W. Czakona i A. Samborskiego, konferencja z cyklu Management Forum 2020, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 519-528
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. A. Stabryły, C.H. Beck, Warszawa 2009 (współautor)
 • Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, Zesz. Nauk. UE we Wrocławiu nr 52, Wrocław 2009, s. 127-135
 • Information Security Issues within Local Government, w pr. zbior. pod red. I. Černáka Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics, Catholic University in Ružomberok, Ružomberok 2009, s. 474-482
 • Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej, w pr. zbior. pod red. K. Lisieckiej i T. Papaja Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 89-100
 • Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, w pr. zbior. pod red. E. Skrzypek Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, UMCS, Lublin 2009, t.II, s. 239-250
 • Information security systems and development of a modern organization, "Journal of the Washington Institute of China Studies", Winter 2009, Vol. 4, No. 3, s. 77-84

[2008]

 • Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach, w pr. zbior. pod red. R. Krupskiego Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008, s. 263-273
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością, w pr. zbior. pod red. A. Stabryły Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, UEK, Kraków 2008, s. 578-585
 • Управление людскими ресурсами в системах управления качества w pr. zbior. pod red. R. M. Rohatyńskiego Теоретична и прикладна економика: задачи и перспективи, Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Tarnopol 2008, s. 59-64, tekst w języku rosyjskim.
 • Wybrane problemy wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w pr. zbior. pod red. E. Skrzypek Jakość w energetyce, Belos-PLP, Bratysława-Wiedeń 2008, s. 35-43.
 • Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji, w pr zbior. pod red. R. Borowieckiego i A. Jakiego Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 121-128
 • Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 772, UEK, Kraków 2008, s. 207-220
 • Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 782, UEK, Kraków 2008, s. 175-192
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, kierownik projektu: A. Stabryła, (współautor), Kraków 2008, Projekt_1H02D07130-KPZ_UEK
 • Metodologia badania zmian i rozwoju organizacji, pr. zbior. pod red. A. Stabryły, KPZ AE, Kraków 2008

[2007]

 • Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Helion, Gliwice 2007
 • Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, Promotor: A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków 2007
 • System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, w pr. zbior. Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki pod red. R. Borowieckiego i A. Jakiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 587-592
 • Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin, w pr. zbior. pod red. J. Rokity, konferencja z cyklu Management Forum 2020, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007
 • Analiza pojęcia jakości pracy, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 727, AE w Krakowie, Kraków 2007, s.211-220
 • Rozwój systemów normalizacji jakości, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 753, UEK, Kraków 2007, s.151-160
 • Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, pr. zbior. pod red A. Stabryły, KPZ AE, Kraków 2007, współautor: Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K.

[2006]

 • Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością, w pr. zbior. pod red. A. Stabryły Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom II, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 417-426.
 • Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 700, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 221-232.
 • Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, wydanie II rozszerzone, Helion, Gliwice 2006

[2005]

 • Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa, w pr. zbior pod red. A. Stabryły Innowacyjnośc we współczesnych organizacjach, konferencja z cyklu Management Forum 2020, Osieczany 2005, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 523-532, współautor: Woźniak K.
 • Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów, E-mentor, grudzień 5/2005, Warszawa 2005, s.5-9, współautor: Woźniak K.
 • Instrumenty i procedury zarządzania informacjami w zarządzaniu jakością w administracji publicznej, w pr. zbior pod red. A. Stabryły Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, KPZ AE, Kraków 2005, współautor: Woźniak K.

[2004]

 • Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody, w pr. zbior. pod red. J. Engelhardta i M. Brojak-Trzaskowskiej W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, konferencja z cyklu Management Forum 2020, Szczecin-Międzyzdroje, maj 2004, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje 2004, s. 69-74.
 • Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach, w pr. zbior. pod red. A. Stabryły Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom II, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 334-344.
 • Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 652, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 213-224.
 • Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w SIM. pr. zbior pod red. A. Stabryły, KPZ AE, Kraków 2004, współautorzy: Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K.
 • Strategiczne doskonalenie procesów w jednostkach administracji samorządowej w pr. zbior pod red. A. Stabryły Systemy zarządzania informacjami i wiedzą, KPZ AE, Kraków 2004
 • Leksykon zarządzania (autor części haseł, współautor), pod red. kolegium pod przewodnictwem M. Romanowskiej, Difin 2004.

[2003]

 • Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie procesu inwestycyjnego, w pr. zbior. pod red. K. Krzakiewicza i Sz. Cyferta, konferencja z cyklu Management Forum 2020, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 265-274.
 • Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 627, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 215-226.
 • Wspomaganie informacyjne w zakresie zarządzania jakością, w pr. zbior pod red. A. Stabryły Projektowanie systemu informacji menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, KPZ AE, Kraków 2003

[2002]

 • Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w pracy zbiorowej pod red. A. Stabryły Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, konferencja KPZ AE w Krakowie, Zakopane wrzesień 2002, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002, s. 841-850.
 • Założenia metody Earned Value, materiały konferencji Zmiana warunkiem sukcesu - integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Wrocław 2002
 • Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000", w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 574, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002 (złożone do druku w 2000), s. 217-230.
 • Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością, w Zesz. Nauk. pod red. A. Stabryły, nr 603, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 229-240.
 • Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy, pr. zbior pod red. A. Stabryły, KPZ AE, Kraków 2002, współautorzy: Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K.
 • Zbuduj swój system zarządzania jakością, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002, współautorzy: Jabłoński A., Rączka M., Kowalczyk J., Srebro B.
 • Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2002

[2001]

 • Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, w pr. zbior. pod red. T. Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 2001, s. 762-769.
 • Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, w pr. zbior. pod red. J. Skalika Zmiana warunkiem sukcesu - Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, konferencja Polanica grudzień 2001, Zeszyt Nauk. AE we Wrocławiu nr 916, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s.256-267.
 • Polemiczny głos w sprawie kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych, Problemy Jakości 10/2001, Sigma-NOT, Warszawa 2001, s.23-34, współautor: Wawak T.
 • Audit wewnętrzny w kontekście kompleksowego zarządzania jakością i norm serii ISO 9000, w pracy zbiorowej pod redakcją A. Stabryły Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, KPZ AE, Kraków 2001

[2000]

 • TQM and ISO in polish context, materiały konferencji 58. Annual Meeting of PIASA zorganizowanej przez Polski INstytut Naukowy w Ameryce, Uniwestytet Jagielloński, czerwiec 2000
 • Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania przepustką dla polskich przedsiębiorstw na rynki Unii Europejskiej, materiały konferencji Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji - konferencja zorganizowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, grudzień 2000
 • Metoda wartościowania jakości, w pracy zbiorowej pod redakcją A. Stabryły Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, KPZ AE, Kraków 2000

[1999]

 • Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie, w pr. zbior. pod red. T. Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom II, konferencja UJ wrzesień 1999, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 1999, s. 432-440.
 • Programowanie rozwoju jakości wyrobu, w pracy zbiorowej pod redakcją A. Stabryły Metody planowania strategicznego na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, KPZ AE, Kraków 1999
 • Projektowanie systemu zarządzania przez jakość w KFA S.A., pr. magisterska, Promotor: A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków 1999

[1998]

 • Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej, w pr. zbior. pod red. T. Wawaka Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Tom I, konferencja UJ wrzesień 1998, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków 1998, s. 191-202.
 • Projektowanie systemów zarządzania, w pracy zbiorowej pod redakcją T. Wawaka Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 1998, s. 146-170.

[1997]

 • Kompleksowe zarządzanie przez jakość - orientacja na jakość w zarządzaniu, materiały konferencji Koła Zarządzania AE w Krakowie Nowoczesne metody zarządzania - TQM, MRP, reengineering, Kraków grudzień 1997