Regulacja działalności szkoleniowej a jakość

Regulacja działalności szkoleniowej a jakość

Wdrożenie standardów polega na uregulowaniu i sformalizowaniu działań firm szkoleniowych w zakresie pozyskiwania klientów, tworzenia oferty, projektowania szkoleń, ich przeprowadzania, poziomu kadry trenerskiej, a także ewaluacji. Duża część firm szkoleniowych jest prowadzona przez osoby nieposiadające wykształcenia menedżerskiego, dla których takie podejście do prowadzenia organizacji jest nowością. Wprowadzenie przejrzystych procedur usprawnia procesy, zmniejsza ryzyko pominięcia istotnych zadań lub niewłaściwego ich wykonania. Stanowi zatem punkt wyjścia dla doskonalenia poszczególnych procesów. Problemy identyfikowane podczas przygotowania i realizacji projektów szkoleniowych mogą być rozwiązywane w ramach pętli ciągłego doskonalenia. Przemyślane procedury są lepszym rozwiązaniem niż traktowanie każdego szkolenia jako nowego i zupełnie innego projektu.

Należy przy tym zauważyć, że wprowadzanie procedur nie jest rozwiązaniem jednakowo skutecznym we wszystkich organizacjach. W mniejszych firmach, zatrudniających obok właściciela 1-2 osoby i współpracujących z kilkoma trenerami, procedury mogą być po części sztucznym tworem. Wdrożenie systemu w takiej organizacji będzie miało charakter kadłubowy. Może stanowić punkt wyjścia dla jej rozwoju. Może także być zachętą dla połączenia z innymi organizacjami w celu optymalizacji kosztów utrzymania systemu.

Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na jakość są wymagania stawiane trenerom. W przypadku ISO 29990 wymagane są kwalifikacje odpowiednie do tematyki prowadzonych szkoleń, natomiast MSUES definiują konkretne wymagania dotyczące merytorycznego i andragogicznego przygotowania trenerów. Dodatkowym wymaganiem jest ciągłe podnoszenie kompetencji. Dla firmy szkoleniowej kadra trenerska jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość postrzeganą przez klientów. Standardy ograniczają możliwość samodzielnego prowadzenia szkoleń przez niedoświadczonych trenerów, wprowadzają wymagania dotyczące ich rekrutacji i oceny.

Czynnikiem uzupełniającym postrzeganie jakości szkoleń przez uczestników są warunki prowadzenia szkoleń. Standardy wymagają, aby organizacje każdorazowo zapewniały odpowiednie warunki prowadzenia szkoleń. Odpowiednio oświetlone i wyposażone pomieszczenia, właściwe warunki termiczne, jak i właściwa organizacja toku zajęć zwiększają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Standardy regulują także politykę informacyjną firm szkoleniowych, szczególnie w zakresie ich oferty. W miejsce lakonicznych informacji o szkoleniach, niekiedy ograniczających się jedynie do tytułu, wymagają szerokiego informowania o celach, programie czy trenerach. Wymóg publikacji informacji na stronach internetowych wprowadza istotną zmianę na rynku szkoleniowym. Dotychczas pewien odsetek firm nie publikował swoich pełnych ofert w obawie przed ich kopiowaniem przez konkurencję. Oferty stanowiły bowiem o innowacyjności i poziomie kompetencji firmy. Symbolem tym może jednak w przyszłości stać się logo certyfikatu ISO lub MSUES.

Wdrożenie standardów ma zatem istotny wpływ na funkcjonowanie rynku szkoleniowego. Niewątpliwie wpływa na podniesienie jakości usług świadczonych przez firmy szkoleniowe. Pozwala także na łatwiejsze odróżnienie dobrych firm wśród dużej liczby ofert. Rozpowszechnieniu standardów sprzyja włączenie ich w program współfinansowania szkoleń z funduszy unijnych. Przy zachowaniu wsparcia z tej strony w początkowym okresie, mogą stać się one czynnikiem regulującym rynek szkoleniowy.

Polecane źródła zewnętrzne:

Zdjęcie: Mike Cohen, Flicker.com, CC