Audyt

Audyt

Audyt1 według Międzynarodowego Stowarzyszenia Auditorów (IAA) jest to „niezależna, obiektywna działalność o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzona w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt wewnętrzny wspiera organizację w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne i konsekwentne działanie służące ocenie i poprawie efektywności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli oraz procesów zarządzania organizacją” [K. Czerwiński, H. Grocholski 2003, s.17].

Zobacz także:

 

1Norma PN-EN ISO 9001:2001 stosuje słowo „audit” pisane tak, jak w języku angielskim. Ten sposób pisowni, mimo iż nieprawidłowy w języku polskim, był stosowany dla wskazania różnicy pomiędzy badaniem obszaru jakości a innymi rodzajami audytu (np. księgowego). Zmiany jakie zaszły w podejściu do audytu, szczególnie w normie ISO 19011:2002 spowodowały, że zakres prac audytowych bardzo się zbliżył, a samo narzędzie można obecnie uważać za uniwersalne. W związku z tym w niniejszej pracy stosowane będzie wyłącznie słowo „audyt” w odniesieniu do badania systemu zarządzania w nowej, szerszej formule.

Zdjęcie: Mike Cohen, Flicker.com, CC