PRINCE2 a jakość

PRINCE2 a jakość

Metodyka Projects IN Controlled Environments została opracowana w Wielkiej Brytanii na podstawie wcześniejszej metodyki Project Resource Organization Management Planning Techniques (PROMPT). Jej pierwotnym zastosowaniem były projekty informatyczne, jednak szybko została zaadoptowana także do zarządzania innymi przedsięwzięciami. Wersja druga tej metodyki została opublikowana w 1996 r. Aktualnie obowiązuje nowelizacja z 2009 r. 

PRINCE2 wyróżnia 7 głównych tematów, będących odpowiednikami obszarów wiedzy, do których należą: uzasadnienie biznesowe, organizacja, jakość, plany, ryzyko, zmiana, postępy. Metodyka ujmuje problematykę jakości zarówno z punktu widzenia produktu, jak i zarządzania. Przy tym ten drugi punkt widzenia jest traktowany jako zastany, tzn. przyjmuje się, że każda organizacja posiada system zarządzania jakością, który może być lepiej lub gorzej dostosowany do potrzeb zarządzania projektami. W odniesieniu do produktu, PRINCE2 proponuje planowanie oraz sterowanie jakością [F. Turley 2010, s. 56].

Planowanie jakości odbywa się przede wszystkim w fazie rozpoczynania projektu oraz inicjacji, a jego rezultatem jest rejestr jakości opisujący sposoby i terminy oceny jakości poszczególnych części produktu projektu (rys. 3). Źródłem informacji są wymagania klienta obejmujące sformalizowane oczekiwania, kryteria akceptacji oraz opis produktu. Ponadto bazując na systemie zarządzania jakością organizacji określane są zasady, procesy i metody, które będą wykorzystywane w projekcie (strategia zarządzania jakością). 

Planowanie jakości w PRINCE2

Rys. 2. Planowanie jakości w PRINCE2
Źródło: F. Turley 2010, s. 61.

W ramach sterowania jakością dokonywana jest ocena postępów projektu w odniesieniu do jakości. Punktem wyjścia jest rejestr jakości, który stanowi na tym etapie katalog elementów wymagających sprawdzenia. Dla każdego z nich przeprowadzane są odpowiednie testy, zgodnie z przyjętą strategią zarządzania jakością. Ich rezultaty są rejestrowane. W przypadku stwierdzenia zgodności z wymaganiami, badane elementy są przekazywane do akceptacji przez klienta. Schemat sterowania jakością w PRINCE2 prezentuje rys. 4. Sterowanie jakością odbywa się przez cały okres realizacji, natomiast akceptacja przez klienta może mieć miejsce w trakcie lub pod koniec projektu.

Sterowanie jakością w PRINCE2

Rys. 3. Sterowanie jakością w PRINCE2
Źródło: F. Turley 2010, s. 68.

Metodyka PRINCE2 nie definiuje własnych metod zarządzania jakością, natomiast bazuje na tych stosowanych w organizacji. Takie podejście pozwala uniknąć konfliktu z wymaganiami standardów zarządzania jakością. Jednak równocześnie powoduje, że mogą być wykorzystywane metody wykazujące niską skuteczność w obszarze zarządzania projektami. 

Zobacz także: