Portfele projektów w standardach zarządzania projektami

Portfele projektów w standardach zarządzania projektami

Omawiając portfel projektów jako przedmiot zarządzania warto wyjść od tego jak jest on definiowany  przez standardy międzynarodowe. Należy przy tym wziąć pod uwagę:

  • The standard for portfolio management (SPM), 3rd edition, wydany przez Project Management Institute (PMI),
  • Management of portfolios (MoP), związany z metodyką PRINCE2, wydany przez The Stationery Office (TSO),
  • normę międzynarodową ISO 21504:2015 Project, programme and portfolio management – Guidance on portfolio management wydaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO),
  • Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management (ICB), wydany przez International Project Management Association (IPMA).

Pierwszy z wymienionych standardów definiuje portfel jako zestaw programów, projektów lub operacji zarządzanych wspólnie dla osiągnięcia celów strategicznych. Przy czym nie muszą one być pomiędzy sobą powiązane, a także mogą one wynikać z różnych strategii. Podkreślono, że portfel może mieć charakter długookresowy, podczas gdy jego ograniczone w czasie komponenty będą rotować. Uzasadnieniem istnienia i realizacji portfela jest strategia, którą ma on realizować. Dlatego kluczową kwestią jest dopasowanie go do celów strategicznych. Zarządzanie portfelem uwzględnia procesy prowadzące do oceny, wyboru, hierarchizacji i alokacji zasobów podejmowane dla wdrożenia zamierzeń strategicznych . Z kolei związany z metodyką PRINCE2 standard MoP określa portfel organizacji jako całość jej inwestycji w zmiany wymagane dla osiągnięcia celów strategicznych. Natomiast przez zarządzanie portfelem rozumie się skoordynowany zestaw procesów i decyzji strategicznych, które umożliwiają efektywne wdrażanie zmian przy zachowaniu stabilnego funkcjonowania organizacji . W normie ISO 21504 portfel projektów jest traktowany jako zestaw komponentów zgrupowanych w celu ułatwienia zarządzania nimi, które przyczyniają się do realizacji celów strategicznych . Natomiast celem zarządzania portfelem jest wspieranie wdrażania strategii w osiąganiu wartości organizacyjnych. Ostatnim z popularnych standardów zarządzania portfelami jest ICB wydany przez IPMA. Standard ten definiuje portfel jako zestaw projektów lub programów, które nie muszą być pomiędzy sobą powiązane, prowadzonych wspólnie w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów organizacji oraz dla osiągnięcia celów strategicznych organizacji przy jednoczesnej minimalizacji poziomu ryzyka w portfelu. Natomiast zarządzanie portfelem to dynamiczny proces podejmowania decyzji, w którym nowe projekty i programy są oceniane, wybierane, hierarchizowane oraz równoważone w kontekście istniejących już programów i projektów. Efektywne zarządzanie portfelem wymaga dostosowania go do strategii organizacji, zrównoważenia różnych projektów w ramach portfela, także w odniesieniu do posiadanych zasobów, aby w rezultacie uzyskać maksymalną wartość z podejmowanych inwestycji .
Każdy z omawianych standardów w nieco inny sposób podchodzi do prezentacji zakresu zarządzania portfelem. W przypadku SPM zastosowano podejście spójne z innymi standardami wydawanymi przez PMI, tj. wskazano grupy procesów oraz obszary wiedzy. Wyróżniono zarządzanie strategiczne, nadzorem, wynikami, komunikacją oraz ryzykiem. Większość procesów jest związanych z definiowaniem portfela, a także jego dostosowaniem do zmieniających się warunków. Dla każdego procesu wskazano wejścia, metody i techniki oraz wyjścia.

Tab. 1. Grupy procesów i obszary wiedzy w standardzie SPM

Obszar wiedzy

Grupy procesów

Definiowanie

Dostosowanie

Autoryzacja

i nadzorowanie

Zarządzanie strategiczne

·      opracowanie planu strategicznego portfela

·      opracowanie karty portfela

·      opracowanie mapy drogowej portfela

·      zarządzanie zmianami strategicznymi

 

Zarządzanie nadzorem

·      opracowanie planu zarządzania portfelem

·      zdefiniowanie portfela

·      optymalizacja portfela

·      autoryzacja portfela

·      zapewnienie nadzoru nad portfelem

Zarządzanie wynikami

·      opracowanie planu zarządzania wynikami portfela

·      zarządzanie podażą i popytem

·      zarządzanie wartością portfela

 

Zarządzanie komunikacją

·      opracowanie planu zarządzania komunikacją w portfelu

·      zarządzanie informacją w portfelu

 

Zarządzanie ryzykiem

·      opracowanie planu zarządzania ryzykiem w portfelu

·      zarządzanie czynnikami ryzyka w portfelu

 

Standard MoP stosuje inne podejście do prezentacji zarządzania portfelem. Proponuje bowiem jedynie dwa procesy nazywane cyklami. Pierwszy jest związany z definiowaniem portfela i składa się z pięciu kolejnych pakietów zadań. Natomiast drugi skupia się na realizacji i obejmuje 7 obszarów, w których prowadzone są równoległe działania monitorujące.

Tab. 2. Cykle zarządzania portfelem w standardzie MoP

Cykl definiowania portfela

Cykl realizacji portfela

·  identyfikacja (ang. understand)

·  kategoryzacja

·  hierarchizacja

·  bilansowanie

·  planowanie

·  sterowanie (ang. management control)

·  zarządzanie osiąganiem korzyści

·  zarządzanie finansami

·  zarządzanie ryzykiem

·  zaangażowanie interesariuszy

·  nadzór organizacyjny

·  zarządzanie zasobami

IPMA zaproponowała model oparty na kompetencjach, a nie procesach. Dlatego ICB wskazuje 29 kompetencji, które powinny zostać opanowane przez menedżerów portfeli. Pozostawia im się swobodę w konstruowaniu procesów zarządzania. Wyróżniono trzy kluczowe obszary kompetencji: perspektywę, ludzi i praktykę. W ich ramach wskazano poszczególne kompetencje. 

Tab. 3. Obszary i kompetencje opisywane w standardzie ICB

Perspektywa

Ludzie

Praktyka

·strategia,

·nadzór, struktury i procesy,

·zgodność, standardy i regulacje,

·władza i interesy,

·kultura i wartości

·autorefleksja i samozarządzanie,

·integralność i wiarygodność,

·komunikacja,

·relacje i zaangażowanie,

·przywództwo,

·praca zespołowa,

·konflikt i kryzys,

·kreatywność
(ang. resourcefullness),

·negocjacje,

·orientacja na wyniki

·projektowanie portfela,

·korzyści,

·zakres,

·czas,

·organizacja i informacja,

·jakość,

·finanse,

·zasoby,

·zamówienia i partnerstwo,

·planowanie i nadzór,

·ryzyko i szanse,

·interesariusze,

·zmiana i transformacja,

·wybór i równoważenie

Prezentacja definicji i zakresu zarządzania portfelami w międzynarodowych standardach pokazuje, że istnieje wśród nich zasadnicza zgodność. Potrzeba utworzenia portfela wynika ze strategii organizacji i jest sposobem jej realizacji. Konieczne jest kategoryzowanie, hierarchizacja i bilansowanie projektów prowadzonych w ramach portfela, aby zapewnić optymalną realizację założeń strategicznych. Różnice dotyczą metod szczegółowych, a także sposobu postrzegania działalności bieżącej. O ile SPM uznaje wyższość portfela nad bieżącymi działaniami firmy, to MoP podkreśla konieczność równoważenia, aby firma zapatrzona w przyszłość nie potknęła się na bieżących problemach.

Zobacz także:

Zdjęcie: StartupStockPhotos, Pixabay, PL