PMBOK a jakość

PMBOK a jakość

Metodyka Project Management Body of Knowledge (PMBoK) jest rezultatem kilku dekad doświadczeń Project Management Institute. Jej pierwsze wydanie miało miejsce w 1996 r., natomiast obecnie obowiązuje piąta wersja z 2013 r. Kolejna aktualizacja jest przewidywana pod koniec 2017 r. PMBoK definiuje 10 kluczowych obszarów, do których należą: zarządzanie integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zleceniami oraz interesariuszami [A guide… 2013, s. 67 i nast.]. 
Omawiana metodyka w odniesieniu do zarządzania jakością wskazuje na trzy procesy: planowanie, zapewnienie i sterowanie jakością, które pozostają we wzajemnej zależności (rys. 2). Należy także zwrócić uwagę na powiązania z innymi obszarami. Przykładowo zwiększona pracochłonność w celu dotrzymania terminów może prowadzić do obniżenia jakości spowodowanego przeciążeniem pracowników lub pominięciem czynności kontrolnych. 

Schemat powiązań między procesami zarządzania jakością w PMBoK


Rys. 4. Schemat powiązań między procesami zarządzania jakością w PMBoK
Źródło: opracowanie własne na podstawie A guide… 2013, s. 189-214.

Metodyka PMBoK proponuje zastosowanie konkretnych metod w odniesieniu do poszczególnych procesów. W przypadku planowania jakości proponowane są: analiza kosztów i korzyści, koszty jakości, karty kontrolne, benchmarking, projektowanie eksperymentów, próbkowanie statystyczne, wykresy przepływu, six sigma, quality function deployment, CMMI, failure mode and effects analysis, burza mózgów, diagramy relacji, analiza pola sił, analizy macierzowe. Zapewnienie jakości obejmuje: planowanie jakości, audyt i analizę procesów. Natomiast dla sterowania jakością wskazano: diagram przyczynowo-skutkowy, karty kontrolne, wykresy przepływu, histogram, wykres Pareto, diagramy rozproszenia, próbkowanie statystyczne i inspekcję. Metodyka bazuje zatem na dobrze znanych i sprawdzonych metodach z obszaru zarządzania jakością. Jednocześnie jednak proponowana lista metod i technik wykracza poza każdą, pojedynczo analizowaną metodologię zarządzania jakością. Dlatego organizacja stosująca metodykę PMBoK, nawet jeśli posiada system zarządzania jakością jest zachęcana do rozwijania stosowanych narzędzi w celu lepszego dopasowania do potrzeb zarządzania projektami. 

Porównując omawiane metodyki klasyczne należy zauważyć, że PRINCE2 opisuje głównie wymagania formalne, dokumentacyjne, podczas gdy PMBoK orientuje się przede wszystkim na praktyczne aspekty zarządzania jakością w projekcie. Skuteczne zarządzanie jakością w przypadku pierwszej metodyki wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań organizacyjnych (np. systemu bazującego na ISO 9001), podczas gdy w drugim przypadku możliwe jest bazowanie wyłącznie na metodach proponowanych w metodyce. 

Zobacz także: