Rola audytora

Rola audytora

Audyt jest narzędziem wspomagającym przekaz informacji od pracowników do kierownictwa. Dzięki anonimowości zapewnionej przez brak bezpośredniego kontaktu, kierownictwo ma możliwość otrzymania bardzo cennych informacji o działaniu systemu zarządzania i skutkach podejmowanych wcześniej decyzji. Wykorzystanie tej wiedzy jest zauważane przez pracowników i zwiększa motywację do pracy. Wynikiem zastosowania tych informacji jest doskonalenie zadań, działalności, procesów i całej organizacji.

IAA opracowała kodeks etyki audytorów, w którym zawarto pięć podstawowych zasad prowadzenia audytu: obiektywizm, brak konfliktu interesów, należyta staranność, brak uprzedzeń, tajemnica zawodowa.

Audyt jest narzędziem zbierania danych służących do podejmowania decyzji dotyczących przyszłej działalności organizacji. Wymaga to obiektywizmu od osób tę metodę stosujących. W tym celu audytorzy powinni dogłębnie badać każdy problem i analizować go z wielu punktów widzenia, z wykorzystaniem rozmów i opinii pracowników. Niedopuszczalne jest uleganie presji lub dostosowywanie wyników dla ukrycia błędów. Obiektywizm nie jest zachowany, jeżeli prowadzący badanie w ciągu poprzedzających 12 miesięcy pracował w analizowanym obszarze. W przypadku audytorów zewnętrznych, niedopuszczalne jest przyjmowanie prezentów znacznej wartości lub świadczenie płatnych usług na rzecz audytowanych w trakcie lub po zakończeniu audytu. Wszelkie przypadki wywierania presji na wyniki powinny być zgłaszane przełożonym i odnotowywane w raportach.

Konflikt interesów nie powoduje bezpośrednio braku obiektywizmu, jednak stanowi zagrożenie. Występuje on, gdy audytor jest w jakiś sposób związany z audytowanym poprzez zależności zawodowe lub poza zawodowe. Konflikty powinny być zgłaszane, w celu wyznaczenia innych osób do przeprowadzenia badania. Audytor znający dobrze badany obszar, może dążyć podświadomie lub świadomie do potwierdzenia swoich przypuszczeń. W tym celu należy unikać specjalizacji pracowników prowadzących audyty.

W trakcie badania, osoba prowadząca ma dostęp do wielu poufnych i tajnych informacji poczynając od danych osobowych, poprzez technologie, kończąc na projektach strategii organizacji. Z tego powodu audytorów obowiązuje zachowywanie ścisłej tajemnicy zawodowej nawet wobec współpracowników.

Działania audytowe, aby były przydatne, muszą być prowadzone z należytą starannością. W tym celu osoby przeznaczone do wykonywania tych prac powinny być dokładne i staranne, a dodatkowo muszą być na bieżąco szkolone dla zapewnienia poziomu wiedzy zbliżonego do praktyków danej specjalności. Postulat należytej staranności odnosi się nie tylko do samego badania, ale także do przygotowania audytu oraz opracowywania wniosków.

Zdjęcie: Mike Cohen, Flicker.com, CC