Zarządzanie jakością

Współczesna międzynarodowa normalizacja w zakresie systemów jakości bierze swój początek w końcu lat 40-tych, kiedy powstał Komitet Techniczny ISO/TC-69 zajmujący się opracowaniem norm dotyczących metod statystycznych oraz statystycznego sterowania jakością.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Pojęcie normalizacji zostało zdefiniowane w Ustawie z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji jako „działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów”.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Pierwsze pisane definicje jakości, pochodzące od starożytnych filozofów greckich, porównywały ją z doskonałością. Nie stworzono jednak jednej definicji doskonałości, a posługiwano się określaniem jej dla każdego badanego przedmiotu na podstawie charakterystycznych cech...
2009-06-25 | Czytaj dalej
Definicje ogólne przybliżają problem jakości, jednak nie pozwalają na jego przełożenie na konkretne działania. Ich aplikacja jest praktycznie niemożliwa bez skonkretyzowania, a więc stworzenia nowej definicji.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzania procesu certyfikacji, jednostki uprawnione do wydawania certyfikatów są pod stałym nadzorem. Nadzór ten prowadzony jest przez sieć IQNet oraz jednostki akredytujące.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Należy zwrócić uwagę na istotne różnice pomiędzy audytami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Przedstawia je poniższa tabela
2009-06-25 | Czytaj dalej
Norma ISO 19011 wyróżnia trzy podstawowe rodzaje audytów wskazując na dwie dodatkowe ich odmiany. Audyt pierwszej strony, nazywany wewnętrznym, polega na wytypowaniu pracowników organizacji, którzy przeprowadzą badanie wybranego jej obszaru (w którym, dla zachowania obiektywizmu, nie mogą pracować).
2009-06-25 | Czytaj dalej
Metoda audytu była przez szereg lat stosowana przez osoby zajmujące się kontrolą i monitorowaniem działania wybranych obszarów działania organizacji bez komunikacji z innymi obszarami. Spowodowało to wykształcenie kilku standardów prowadzenia audytów, które opierając się na wspólnych zasadach, rozwijają je różnych kierunkach. Do głównych standardów należy zaliczyć: IAA, INTOSAI, ISACA, COBIT oraz ISO 19011.
2009-06-25 | Czytaj dalej
Audyt jest narzędziem wspomagającym przekaz informacji od pracowników do kierownictwa. Dzięki anonimowości zapewnionej przez brak bezpośredniego kontaktu, kierownictwo ma możliwość otrzymania bardzo cennych informacji o działaniu systemu zarządzania i skutkach podejmowanych wcześniej decyzji. Wykorzystanie tej wiedzy jest zauważane przez pracowników i zwiększa motywację do pracy. Wynikiem zastosowania tych informacji jest doskonalenie zadań, działalności, procesów i całej organizacji.
2009-06-25 | Czytaj dalej

W sposób bardziej ogólny definiuje audyt norma ISO 19011: „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu”. Przez kryteria audytu rozumieć należy polityki, procedury lub wymagania stanowiące odniesienie do audytu. Natomiast dowód z audytu to stwierdzenie faktu, zapis lub inna informacja, która jest możliwa do zweryfikowania i istotna z punktu widzenia kryteriów audytu [ISO 19011 2002, s.7].


2009-06-25 | Czytaj dalej
Subskrybuj Zarządzanie jakością